Сряда, 13. Декември 2017
Вие сте тук > Продажби > Общи условия 


Търсене по каталог:
Референтно търсене:


KLINGSPOR AG
Hüttenstraße 36
D-35708 Haiger

Телефон: + 49 27 73 / 9 22 - 0
Факс: + 49 27 73 / 9 22 - 2 80

 
 
Общи условия
Статус: 05 /2003

Чл. 1
Основна информация – валидност

(1) Нашите условия за продажба се прилагат изключително за всички транзакции; не признаваме допълнителни или противоречащи на нашите условия, освен ако предварително не сме се съгласили с тях в писмена форма. В случаите, когато извършваме доставка на купувач, който има условия, различни и/или противоречащи на нашите, с които сме запознати, но не сме коментирали, се прилагат нашите условия за продажба.
(2) Всички споразумения сключени между нас и купувача с цел изпълнение на настоящия договор са документирани в писмена форма в последния.
(3) Нашите условия за продажба се отнасят само към компании по контекста на чл. 310, параграф 1 от Германски граждански кодекс
(4) Нашите условия за продажба също така се отнасят към всички бъдещи транзакции с купувача.


Чл. 2
Търг - материали

(1) Ако поръчката се квалифицира като търг, съгласно чл. 145 от Германския граждански кодекс, можем да приемем търга в рамките на две седмици.
(2) Запазваме право на собственост и всички авторски права върху приложените илюстрации, рисунки, оценки и други свързани с търга документи. Това се отнася и за документите, класифицирани като „поверителни”. Преди да бъдат предавани на трета страна, купувачът се задължава да поиска нашето изрично писмено разрешение.


Чл. 3
Цени – условия за плащане, опаковка, доставка

(1) В случай, че не е договорено друго в документа за потвърждение на поръчката, цените ни са указани като „служебни цени”, като опаковката е включена; ако е необходимо специално изработване на опаковка, клиентът заплаща тези разходи отделно.
(2) Запазваме правото да променим цените по подходящ начин, съобразен с увеличението или намалението на последните, придържайки се към условията на този договор, особено когато измененията са следствие от споразумения за възнаграждение или промени в цени на консумативи; по искане на клиента сме готови да представим доказателство за тези промени.
(3) Минималната стойност на поръчка е €250,-- за транснационална търговия (сухопътни граници), за презокеански поръчки - €2.500,-- (водни граници), доколкото не е договорено друго в специално споразумение.
(4) Ние пакетираме всички материали в стандартни опаковки с опаковачни материали по наш избор, като вземаме предвид начина на транспортиране (по вода, въздух или земя), като те се включват в цената. В случаите на специални изисквания към опаковката, купувачът заплаща всички разходи по нея.
(5) Ние запазваме правото да изберем начина на транспортиране, в случай че не е договорено друго в специално споразумение. Купувачът заплаща всички разходи, в случай че предявява специални изисквания към начина на доставка; това се отнася и за случаите на експресна (нестандартна) доставка и доставка за следващия ден, включително и в случаите, когато ние заплащаме допълнителните товарни такси.
(6) По искане на купувача придвижваме доставката с транспортна застрахователна полица; купувачът заплаща всички разходи по застраховката.
(7) Доколкото не е договорено друго в разписката, цената (без отстъпки) следва да бъде заплатена в срок до 30 дни от датата на фактурата. В случай на закъснение с плащането се прилагат законовите разпоредби.
(8) За отстъпка от цената се изисква отделно писмено споразумение.
(9) Купувачът може да изисква обезщетение само в случаите, когато насрещният му иск е удовлетвотрен, неоспорен или признат от нас. В допълнение, упражняване на правото на обезщетение е оторизирано, само в случаите, когато насрещният иск е базиран на същото договорно отношение.


Чл. 4
Преминаване на риска

Рискът преминава върху купувача с предаване на стоките на спедитора или превозвача, не по-късно от указаното в договора, освен ако други условия не са били съгласувани.


Чл. 5
Време за доставка

(1) Ние обявяваме началото на времето за доставка, след изясняване на всички технически въпроси.
(2) В допълнение, спазването на нашите задължения за доставка изисква своевременно и точно изпълнение на задълженията от страна на купувача. Запазваме си правото на защита срещу неспазване на тези задължения.
(3) Ако купувачът се забави с приемането на стоката или виновно наруши други задължения, поети във връзка със съвместната ни дейност, ние имаме право да изискаме заплащане на щетите, включително на допълнителните разходи за загубите ни, причинени от нарушаването на тези задължения. Запазваме си правото на допълнителни претенции.
(4) Ако са спазени условията на Параграф (3), рискът от инцидентни загуби или инцидентни увреждания на закупената стока преминава върху купувача в момента, в който по негова вина е на лице забавяне в приемане на стоката или в заплащане на цената.
(5) Ние носим отговорност съобразно съответните законовите разпоредби, в случай че договора за покупко-продажба, на който се базира отношението индикира извършването на продажбата в определен момент, в контекста на чл. 286, параграф 2, № 4 от Германския граждански кодекс или чл. 376 от Търговския кодекс на Федерална Република Германия. Ние носим отговорност съгласно законовите разпоредби и в случаите, когато купувачът твърди, че в следствие на забавяне на доставката по наша вина, интересът му към понататъшното изпълнение на договора вече не е на лице.
(6) Ние носим отговорност, съобразно законовите разпоредби в случаите, когато доставката се забави, в следствие на умислено нарушение на договорните отношения или груба немърливост от наша страна; ако наши представители или служители са виновни за същото, то ние поемаме отговорност за техните действия. Ако доставката се забави не в следствие на умишлено нарушение на договорните отношения от наша страна, отговорноста ни се ограничава до очакваните, обичайни щети.
(7) Ние носим отговорност, съобразно законовите разпоредби и в случаите, когато настъпи забавяне поради виновно нарушение на основно договорно задължение; в този случай отговорността ни се ограничава до очакваните, обичайни щети.
(8) Понататъшните права на претенции от страна на купувача се запазват.


Чл. 6
Отговорност за дефекти

(1) Искове за дефекти от страна на купувача са допустими след спазване на процедурата по чл. 377 от Търговския кодекс на Федерална Република Германия за запитване към нас и изискване на замяна на дефектния продукт с нов.
(2) Леки разминавания в цвета не се считат за дефект и съответно не са причина за оплакване.
(3) В случай, че е наличен дефект в закупената стока, ние имаме право да го коригираме по наше усмотрение - като елиминираме дефекта или чрез заменяща доставка. В случаите на елиминиране на дефекта, поемаме само разходите до сумата на закупената стока.
(4) Ако заменящата доставка също има дефект, купувачът има право по свое усмотрение или да прекрати договорните отношения или да поиска намаление на цената.
(5) Ние носим отговорност, съобразно законовите разпоредби и в случаите, когато купувачът предяви жалба за щети, в следствие от наша умисъл или груба немърливост, включително умисъл или груба немърливост от страна на нашите представители и служители. В случай, че не сме обвинени в умишлено нарушаване на договорните отношения, отговорността ни се ограничава до очакваните, обичайни щети.
(6) Ние носим отговорност, съобразно законовите разпоредби и в случаите, когато виновно не спазим основно договорно задължение; в този случай обаче, отговорността ни също така се свежда до очакваните, обичайни щети.
(7) В случаите, когато купувачът е претърпял загуби въпреки заменящата доставка, отговорността ни за загубите се ограничава, съгласно контекста на Параграф (3), до очакваните, обичайни щети.
(8) Отговорността за виновно причинени вреди върху живота, тялото и здравето остава незасегната; същото важи и за принудителната отговорност според разпоредбите на Закона за отговорност за продуктите.
(9) За случаите, за които в настоящия договор не е договорено друго, отговорността е изключена.
(10) Давността на жалбите за дефекти е 12 месеца, считано от момента на преминаване на риска. (11) В случай на доставка на шкурка на големи ролки ще компенсираме областите с дефекти, признати от нас, със същото или по-голямо количество материал без дефекти. Това допълнение е индикирано върху продукта и не се счита за оплакване.


Чл. 7
Обща отговорност

(1) Допълнителна отговорност за щети, както е споменато в чл.6 – независимо от правното основание на подадената жалба – е изключена. Това важи изключително за жалби за щети, причинени от виновно поведение по смисъла на този договор, следствие от неспазване на насрещни задължения и за незаконни искове за имуществени вреди по чл. 823 от Германския Граждански Кодекс.
(2) За случаите, когато не носим отговорност за щети, не може да бъде търсена лична отговорност от нашите представители и служители.Чл. 8
Запазване правото на собственост

(1) Запазваме правото на собственост върху закупената стока докато всички плащания, обвързани с конкретната транзакция с купувача са получени. Ако купувачът нарушава разпоредбите на настоящия договор (това изключително се отнася до забавяне в плащането), имаме право да вземем стоката обратно. Това не индикира оттеглянето ни от договора, освен ако в писмен вид не сме изразили такова становище. Изземването на стокато винаги е признак на оттеглянето ни от договора. След като сме взели закупената стока обратно, запазваме правото да я употребяваме, по наше усмотрение; последващите процедури ще бъдат за сметка на купувача, с изключение на стойността на амортизацията.
(2) Купувачът е задължен да се грижи за закупената стока, върху която имаме запазено право на собственост; задължен е да я обезопаси от пожар, вода и кражба.
(3) В случай на изземване или друго вмешателство от трета страна купувачът е задължен да ни уведоми незабавно в писмен вид, за да можем да заведем дело съгласно разпоредбите на чл. 771 от Граждански процесуален кодекс. Ако третата страна не може да ни възстанови съдебните разноски и други допълнителни разходи съгласно чл. 771 от Граждански процесуален кодекс, купувачът е отговорен за тези разходи.
(4) Купувачът има право да препродава стоката, върху която имаме запазено право; но в този случай той е длъжен да преотстъпи на нас претенциите си спрямо неговия получател или друга трета страна до размера на фактурата за препродажбата, независимо дали закупените стоки са били продадени без или в следствие от процес. Купувачът е оторизиран да събере вземането си, дори и след преотстъпването към нас, което не рефлектира на нашето право на вземане. Ние се задължаваме да не събираме вземането си в случай, че купувачът изпълнява задължението си да ни плаща дял от доходите си без забавяне, като това положение не важи изключително за банкрут, прехвърляне, несъстоятелност, или канселиране на плащанията. В последните случаи ние можем да изискваме от купувача информация за негови претенции и адресатите им, необходимата информация за събирането им и прехвърляне на документацията, свързана с тях. От купувача се изисква също да уведоми длъжника си.
(5) Обработката или промените върху закупената стока, направени от купувача са винаги в наша полза. Ако закупената стока се преработи в комбинация с други, които не е наша собственост, ние придобиваме право на съсобственост върху новата стока, в същото съотношение в каквото са стойностите на оригиналната стока (крайната сума на фактурата), към останалите, участващи в процеса на преработване. За новополучената стока важи същото, както за стока, закупена със запазено право на собственост.
(6) Ако закупената стока се комбинира нетазделно с други обекти, които не са наша собственост, ние придобиваме право на съсобственост върху новите обекти в същото съотношение в каквото са стойностите на оригиналната стока (крайната сума на фактурата), към останалите, с които е комбинирана. Ако комбинирането се извърши по такъв начин, че частта на купувача стане основен компонент, счита се за уговорено той да ни предотстъпи съответен дял в съсобственост. Така купувачът държи стоката, която е наша собственост или в режим на съсобственост.
(7) Ние се задължаваме да върнем отдадената ни допълнителната гаранция по искане на купувача, когато очевидната стойност на последната надвиши с повече от 10% сумата, която осигурява.Чл. 9
Юрисдикция

(1) Ако купувачът е търговец, юрисдикция над всички спорове имат компетентните съдилища за главните офиси на компанията ни; ние си запазваме правото да произведем действия срещу купувача и пред компетентните органи по неговото седалище.
(2) Приложимо е правото на Федерална Република Германия; изключено е прилагането на търговското право на ОН.
(3) Ако не е договорено друго, мястото за изпълнение на договора е главният офис на компанията.


Не носим отговорност за печатни грешки.
KLINGSPOR Schleifsysteme GmbH & Co. KG
 

Language >